Competenties van de professionele bachelor

Volgens het onderwijsdecreet is een professionele bachelor als volgt:

Professionele gerichtheid houdt in dat de opleidingen gericht zijn op de algemene vorming en de verwerving van professionele kennis en competenties, gestoeld op de toepassing van wetenschappelijke of artistieke kennis, creativiteit en praktijkkennis. Meer in het bijzonder hebben professioneel gerichte bachelorsopleidingen tot doel de studenten te brengen tot een niveau van algemene en specifieke kennis en competenties nodig voor de zelfstandige uitoefening van een beroep of groep van beroepen.

Vlaanderen vanaf 2004-2005 … alles wordt nieuw in de onderwijswereld

Bij de invoering van de bachelor-master structuur is er vanaf heden een helder systeem van graden en diploma’s die waarborgen dat de gediplomeeren internationale erkenning krijgen. Vanaf juli 2005 studeren aan de Vlaamse hogescholen de vernieuwde “professionele bachelors” af. Het curriculum van een professionele bachelorsopleiding bestaat uit 180 studiepunten (60 studiepunten is meestal 1 jaar studeren). Deze studie heeft een duidelijke professionele beroepsfinaliteit.

Professioneel = gericht op algemene vorming en professionele kennis en competenties gestoeld op wetenschappelijke en artistieke kennis, creativiteit en praktijkkennis.

De professionele bachelor is klaar voor de uitoefening van een welbepaald beroep.

Vanaf het academiejaar 2004-2005 komt er jaar per jaar een opbouw van de opleidingen in een aangepaste vorm. Jaarprogramma’s worden hertekend zowel naar inhoud, vorm en begeleiding. Er is een duidelijke evolutie naar het competentieleren met aandacht voor de combinatie kennis, vaardigheden en attitudes en de toepassing ervan in concrete contexten.

Er zijn 3 niveau’s in de competenties:

1) Algemene competenties voor de bachelor zijn:

 • creativiteit
 • denk en redeneervaardigheid
 • ingesteldheid tot levenslang leren
 • verwerven en verwerken van informatie
 • vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken
 • het kunnen uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken
 • het vermogen te communiceren over informatie, ideeën, problemen en oplossingen

2) Algemeen beroepsgerichte competenties worden omschreven als:

 • teamgericht kunnen werken
 • oplossingsgericht kunnen werken d.w.z.
  • zelfstandig kunnen definiëren
  • en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk
 • besef van maatschappelijke verantwoordelijkheden samenhangend met de beroepspraktijk.

3) Beroepsspecifieke competenties zijn uiteraard sterk gerelateerd aan het specifiek beroep.

Voor een volledig overzicht van de competenties van het Hoger Onderwijs Vlaanderen verwijzen we naar het Hoger Onderwijsregister.

Het decreet op de herstructurering van het Hoger Onderwijs van 4 april 2003 heeft de invoering mogelijk gemaakt van de bachelor-master structuur in het Vlaamse Hoger Onderwijs. Om deze nieuwe structuur transparant te maken voor alle geïnteresseerden wordt ook een Hoger Onderwijsregister aangelegd. Dit register bevat nuttige inlichtingen over alle in Vlaanderen aangeboden bachelors- of mastersopleidingen die geaccrediteerd of tijdelijk erkend zijn, of die als nieuwe opleiding zijn erkend. Door middel van een gebruiksvriendelijke zoekfunctie kunt u het Vlaamse hoger onderwijslandschap leren kennen zoals dat vanaf het academiejaar 2004-2005 zal opgebouwd worden.

Het Hoger Onderwijsregister wordt beheert door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie organisatie.